توزیع کننده شوید

توزیع کننده مجاز / فرم ثبت نام نماینده

نام شرکت (مهر   کشور  
نشانی  
تلفن   نمابر   سایت اینترنتی  
رتبه بندی   منطقه فروش   وظیفه فروش  
وضعیت مالی
ثبت شدهسرمایه، پایتخت          وجوه عملیاتی  
نشانیتلفن  
بانک و حساب   شماره شناسه مpدی  
گردش مالی در سه سال گذشته  2014 2015 2016  
       
تعداد کارمندان
کل پرسنل مدیر فروشنده تکنسین دیگران
         
اطلاعات شرکت
منطقه اداری   خواص خودسازی 口 اجاره
نمایش فروشگاه بله 口 نه حوزه خواص خودسازی 口 اجاره
مدیر و تماس
مدیر کل   مدیر   تجارت / خرید  
تولید - محصول
تایپ کنید مارک و مدل فروش در سال گذشته حالت فروش
       
       
نمایه شرکت 

پیوست کردنگواهی ثبت شرکت مرتبط ؛ فتوکپی شناسنامه نماینده قانونی

برای ما ایمیل بزنید: Ecubmaker@zd3dp.com