س FAالات متداول نحوه نصب لوله فیلامنت؟

"FDM Single: لوله رشته را از طریق اکسترودر فوقانی در سر ابزار و همچنین در بند لوله رشته رشته سر قرار دهید. توجه داشته باشید که آن را در انتهای پایین قرار دهید.
FDM dual: لوله های رشته را از طریق اکسترودرهای فوقانی (1) و پایین (2) به ترتیب در سر ابزار در امتداد سمت چپ و راست سر ابزار قرار داده و توجه داشته باشید که آن را در انتهای پایین قرار دهید.
لیزر / CNC: می توان از آن بدون لوله های رشته ای استفاده کرد. "